Hvem er vi?

 

 

Toril Strømmen er allmennlærer, opprinnelig fra Horten, og har arbeidet ved Halsan barneskole i Levanger siden 1998. Fra høsten 1996 og ut skoleåret 1998 arbeidet Toril med voksenopplæring og ved Nesset ungdomsskole i Levanger.

 

Rita Helene Aarø er allmennlærer og spesialpedagog, opprinnelig fra Molde, og har arbeidet i barneskolen siden høsten 2000. De første årene ved Kattem skole i Trondheim, og fra høsten 2005 ved Halsan barneskole.


I 7 år har vi arbeidet på samme trinn ved Halsan barneskole, der arbeidet med en praktisk rettet matematikkundervisning og idèen om Mattemaur tok form.

Bakgrunn for og informasjon om vårt prosjekt:

 

Norske elevers matematikkprestasjoner blir i media stadig omtalt som for svake. Dette ønsker vi å gjøre noe med. Vi har stor tro på at en praktisk og dynamisk tilnærming til matematikkfaget gir motiverte elever som mestrer faget, og som videre gir gode resultater.

 

 

I 2007 tok vi et oppgjør med egen undervisningspraksis i matematikk. Vi ønsket engasjerte elever som tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter i matematikk ved aktiv bruk av språk, hode og kropp. Etter å ha fått praktisk rettet undervisning i 3 år, viste denne klassen meget gode resultater på Nasjonal prøve i regning for 5.trinn høsten 2010. 

 

I eget arbeid savnet vi verktøy og annet konkretiseringsmateriell som både ga variasjon i undervisningen og var knyttet opp mot målene i Kunnskapsløftet 06. Derfor utvikler vi nå et spill som kan hjelpe elever/barn til å mestre de fire regneartene bedre. 

Våren 2011 mottok vi NTNUs realfagspris for arbeidet med praktisk matematikk i skolen.

 

Vi har fullført etablererkurs gjennom Proneo og Innovasjon Norge, samt fått pris fra Innovasjon Norge for beste forretningsplan våren 2013.

 

Vinteren 2013 fikk vi støtte fra Regionalt Næringsfond.

 

Vi deltar nå på Etablererverksted hos Proneo på Verdal. Her får vi viktig hjelp og veiledning til videre arbeid i denne spennende prosessen. Innovasjon Norge har gitt oss midler til dette. 

 

Sommeren 2013 fikk vi Etablerertilskudd fra Innovasjon Norge. Dette har vært avgjørende for oss for å kunne realisere forretningsidéen om Mattemaur.

Forretningsidé: Mattemaur utvikler og selger pedagogiske spill i matematikk til bruk i skole, barnehage og hjemme.

 

Hvorfor vil vi lykkes?

Vi er to positive og engasjerte lærere som har stor tro på det vi jobber med og for, og den praktiske tilnærmingen vi gir elevene i den daglige matematikkundervisningen. NTNU anerkjente vårt arbeid gjennom Realfagsprisen i 2011. Vi har god pedagogisk kompetanse og lang erfaring i skoleverket. Vi er villige til å satse på Mattemaur. Vi er målbevisste og kvalitetsbevisste.

 

Norske elevers matematikkprestasjoner er for svake. I følge TIMSS 2003 og PISA 2006 vises det framgang, men det offentlige Norge er ennå ikke fornøyde. NHO advarer sterkt mot at bedre resultater skal bli en hvilepute. Elevenes prestasjoner i dag ligger på 2000-nivå, noe som i sin tid ble regnet som nedslående. Med bakgrunn i dette ønsker vi å bidra til at elevene får en god og grunnleggende matematikkopplæring, og at norske elevers matematikkprestasjoner skal bli bedre. 

 

Vi har sterk tro på at en praktisk rettet undervisning i matematikkfaget vil gi bedre resultater! Barna skal få økt kompetanse gjennom MAGESUM: 

 

 • Motivasjon

 • Aktivitet

 • Glede

 • Engasjement

 • Samarbeid

 • Utfordring / Utforsking

 • Mestring

 

I egen undervisning har vi selv kjent behov for pedagogisk materiell og verktøy knyttet opp mot Kunnskapsløftet 06. Vi har per i dag ikke funnet noe liknende spill på markedet. Vi har derfor stor tro på at Mattemaur kan være et godt redskap for øving i de fire regneartene, og at det finnes en plass for oss på markedet. Mattemaur er et unikt spill av svært god kvalitet. Her får barn trening opp mot de nasjonale krav i matematikk, som vil gi dem et fortrinn når de skal ta fatt på høyere utdannelse!

UDIRs mål etter 2.trinn i Kunnskapsløftet 2006:

Tal

Hovudområdet tal og algebra handlar om å utvikle talforståing og innsikt i korleis tal og talbehandling inngår i system og mønster. Med tal kan ein kvantifisere mengder og storleikar. Området tal omfattar både heile tal, brøk, desimaltal og prosent. Algebra i skolen generaliserer talrekning ved at bokstavar eller andre symbol representerer tal. Det gjev høve til å beskrive og analysere mønster og samanhengar. Algebra blir òg nytta i samband med hovudområda geometri og funksjonar.

 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

 • Telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper opp til 100 og dele tosifra tal i tiarar og einarar 

 • Bruke tallinja til berekningar og til å vise talstorleikar

 • Gjere overslag over mengder, telje opp, samanlikne tal og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar

 • Utvikle, bruke og samtale om varierte reknestrategiar for addisjon og subtraksjon av tosifra tal og vurdere kor rimelege svara er 

 • Doble og halvere

 • Kjenne att, samtale om og vidareføre strukturar i enkle talmønster